Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
64 21.12.2023 privind aprobarea unei înaintări unei cereri către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru trecerea imobilelor constând în infrastructura aferentă punctelor de colectare a deșeurilor din comuna Șieuț, în domeniul public al comunei Șieuț
63 21.12.2023 privind participarea comunei Șieuț, la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a microregiunii în perioada 2023 - 2027 în cadrul Grupului de Acțiune Locală Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani
62 21.12.2023 privind Rectificarea nr.7 a Bugetului local al comunei Șieuț pe anul 2023
61 21.12.2023 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior destinată vânzării, prin licitație publică cu strigare, către agenți economici, producția ianuarie 2024
60 21.12.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice, din comuna Șieuț, pentru anul fiscal 2024
59 11.12.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300251 din 21.06.2017 în valoare de 4.524.000 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
58 11.12.2023 privind Rectificarea nr.6 a Bugetului local al comunei Șieuț pe anul 2023
57 11.12.2023 privind alegerea președintelui de ședință
56 23.11.2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat actualizat, pentru proiectul din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivelul național”, finanțat din PNRR, Componenta 11 - Turism și cultură
55 23.11.2023 privind aprobarea prețului de vânzare directă pentru anul 2024 a masei lemnoase, către beneficiari direcți, din fondul forestier proprietate publică a comunei Șieuț, administrat de Regia Autonomă - Ocolul Silvic Valea Șieului R.A.
54 23.11.2023 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă care se exploatează în cursul anului 2024 din fondul forestier proprietatea comunei Șieuț, aflată în administrare la Regia Autonomă Ocolul Silvic Valea Șieului R.A.
53 23.11.2023 privind aprobarea prețurilor de referință al masei lemnoase, pe picior, care se recoltează în anul 2023, din fondul forestier proprietate publică a UAT - Comuna Șieuț, administrat de Regia Autonomă - Ocolul Silvic Valea Șieului R.A.
52 23.11.2023 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
51 27.10.2023 privind implementarea proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile - Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, în comuna Șieuț, Județul Bistrița-Năsăud”
50 27.10.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile - Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, în comuna Șieuț, Județul Bistrița-Năsăud
49 27.10.2023 privind Rectificarea nr. 5 a Bugetului local al comunei Șieuț pe anul 2023
48 27.10.2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Șieuț, în calitate de membru în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Șieuț
47 27.10.2023 privind aprobarea Devizului general (faza PT), a proiectului de investiții ”Reabilitarea moderată a ”CĂMINULUI CULTURLA RUȘTIOR NR.136A” și reabilitarea moderată a ”PRIMĂREI” pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local
46 27.10.2023 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior destinată vânzării, prin licitația publică cu strigare, către agenții economici, producția Octombrie 2023
45 27.10.2023 privind declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului ”Teren aferent Grajd de reproducători a satului Ruștior”, în suprafață de 1617 mp., situat în localitatea Ruștior, comuna Șieuț
44 27.09.2023 privind Rectificarea nr.4 a Bugetului local al comunei Șieuț pe anul 2023
41 31.08.2023 privind emiterea avizului Consiliului local al comunei Șieuț, în calitate de administrator al domeniului public de interes local al comunei Șieuț, pentru REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL și REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM, al comunei Șieuț
40 31.08.2023 privind neasumarea preluării la nivel local a responsabilităților privind derularea ”Programului pentru școli al României”, pentru unitățile de învățământ preuniversitar din cadrul comunei Șieuț, pentru perioada septembrie 2023 - iunie 2026, pentru produse de panificație, pentru produse lactate sau pentru fructe, precum și suma necesară pentru implementarea programului la nivelul comunei Șieuț pentru perioada 11 septembrie - 22 decembrie 2023
39 31.08.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
38 31.08.2023 privind alegerea președintelui de ședință
37 03.09.2023 privind acordul introducerii a doi noi parteneri, respectiv UAT comuna Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud și UAT comuna Sărățeni, Județul Mureș, în acordul de parteneriat aferent proiectului ”Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice la nivel național”, finanțat din PNRR, Componenta 11 - Turism și cultură
36 20.07.2023 privind Rectificarea nr. 3, a Bugetului local al comunei Șieuț pe anul 2023
35 20.07.2023 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior destinată vânzării, prin licitație publică cu strigare, către agenții economici, producția anului 2023
34 21.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare infrastructura de interes local în Comuna Șieuț, Județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local
33 21.06.2023 privind aprobarea mmodificărilor tehnice și implicațiilor lor financiare apărute în cadrul achiziției care are ca obiect: ”CONSTRUIRE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ, APĂ UZATĂ MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA ȘIEUȚ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
32 21.06.2023 privind Rectificarea nr. 2 a Bugetului local al comunei Șieuț, pe anul 2023
31 09.06.2023 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud
30 09.06.2023 privind alegerea președintelui de ședință
29 31.05.2023 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă fasonată destinată vânzării prin licitație către agenții economici, din fondul forestier al comunei Șieuț, UP VII Șieuț, ua 33A, 34 D Haita
28 31.05.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr.6 din 26.01.2023, privind aprobarea unor demersuri în vederea preluării în proprietatea comunei Șieuț, a Cabanie Frumușica de la Asociația Crescătorilor de Taurina Șieuț
27 31.05.2023 privind aprobarea înființării a două posturi de asistent personal al persoanelor cu handicap grav, din subordinea Compartimentului asistență socială din Aparatul de specialitate al primarului comunei Șieuț
26 31.05.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”PAGUBE PRODUSE ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE, ÎN COMUNA ȘIEUȚ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
25 31.05.2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Bistrița-Năsăud și unitățile administrativ - teritoriale din județ în vederea implementării proiectului ”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest”
24 08.05.2023 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiție ”Execuție branșamente apă și racord canal pe rețele existente la imobilele din comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”
18 13.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitarea moderată a ”CĂMINULUI CULTURAL RUȘTIOR NR.136A” și reabilitarea moderată a ”PRIMĂRIEI” pentru a îmbunătăți serviciile prestate la nivelul comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”
17 13.04.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.I. - S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural, str. Principală, nr.197, sat Șieuț, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”
16 13.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția:
”Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural, str. Principală, nr.197, sat Șieuț, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”
15 13.04.2023 privind închirierea unor suprafețe de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț
14 23.02.2023 privind declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului ”Teren aferent Căminului cultural Șieuț”, în suprafață de 850 mp, situat în localitatea Șieuț, comuna Șieuț
13 23.02.2023 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Șieuț să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
12 23.02.2023 privind Rectificarea nr.1 a Bugetului local al comunei Șieuț pe anul 2023
11 23.02.2023 privind alegerea președintelui de ședință
10 23.02.2023 privind aprobarea proiectului ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Șieuț, în medii de învățare moderne și sustenabile” și a cheltuielilor legate de proiect, prin PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație
09 23.02.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud
08 23.02.2023 privind închirierea unor suprafețe de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
3753 14.12.2023 privind Rectificarea nr.7 a Bugetului local al comunei Șieuț pe anul 2023
3691 11.12.2023 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior destinată vânzării, prin licitație publică cu strigare, către agenții economici, producția ianuarie 2024
3457 15.11.2023 privind aprobarea prețului de vânzare directă pentru anul 2024 a masei lemnoase, către beneficiarii direcți, din fondul forestier proprietate publică a comunei Șieuț, administrat de Regia Autonomă - Ocolul Silvic Valea Șieului R.A.
3456 15.11.2023 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă care se exploatează în cursul anului 2024 din fondul forestier proprietate a UAT - Comuna Șieuț, aflată în administrare la Regia Autonomă - Ocolul Silvic Valea Șieului R.A.
3455 11.11.2023 privind aprobarea prețurilor de referință al masei lemnoase, pe picior, care se recoltează în anul 2024, din fondul forestier proprietate publică a UAT - Comuna Șieuț, administrat de Regia Autonomă - Ocolul Silvic Valea Șieului R.A.
3272 31.10.2023 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud.
3218 26.10.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice, din comuna Șieuț, în anul 2024
3114 18.10.2023 privind aprobarea Devizului general pentru (faza PT) pentru proiectul "Reabilitarea moderată a ”CĂMINULUI CULTURAL RUȘTIOR NR. 136A” și reabilitarea moderată a ”PRIMĂRIEI” pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud"
3100 06.04.2023 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior destinată vânzării, prin licitație publică cu strigare, către agenți economici, producția anului 2023
3064 12.10.2023 privind declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului ”Teren aferent grajd de reproducători a satului Ruștior”, în suprafața de 1617 mp., situat în localitatea Ruștior, comuna Șieuț
3030 09.10.2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Șieuț, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale Șieuț
2732 08.09.2023 privind alegerea președintelui de ședință
2660 04.09.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300251 din 21.06.2017 în valoare de 4.524.00 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
2510 24.08.2023 privind neasumarea preluării la nivel local a responsabilităților privind derularea ”Programului pentru școli al României”, pentru unitățile de învățământ preuniversitar din cadrul comunei Șieuț, pentru perioada septembrie 2023 - iunie 2026, pentru produse de panificație, pentru produse lactate sau pentru fructe, precum și suma necesară pentru implementarea programului comunei Șieuț pentru perioada 11 septembrie - 22 decembrie 2023
2461 21.08.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
2419 16.08.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
1848 12.06.2023 privind rectificarea nr.2 a Bugetului comunei Șieuț, pe anul 2023
1827 09.06.2023 privind aprobarea modificărilor tehnice și implicațiilor lor financiare apărute în cadrul achiziției care are ca obiect: ”CONSTRUIRE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ, APĂ UZATĂ MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA ȘIEUȚ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
1810 08.06.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
1620 19.05.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”PAGUBE PRODUSE ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE, ÎN COMUNA ȘIEUȚ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
1619 19.05.2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Bistrița-Năsăud și unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea implementării proiectului ”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest”
1595 17.05.2023 privind aprobarea înființării a două posturi de asistent personal al persoanelor cu handicap grav, din subordinea Compartimentului asistență socială din Aparatul de specialitate al primarului comunei Șieuț
1368 03.05.2023 privind aprobarea Cerererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiție ”Execuție branșamente apă și racord canal pe rețele existente la imobilele din comuna Șieuț, Județul Bistrița-Năsăud”
1157 15.05.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț mr. 6 din 26.01.2023, privind aprobarea unor demersuri în vederea preluării în proprietatea comunei Șieuț, a Cabanei Frumușica de la Asociația Crescătorilor de Taurine Șieuț
1220 19.04.2023 privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile publice, funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț și serviciile publice de interes local, subordonate Consiliului local
874 14.03.2023 privind declararea bunului imobil denumit: ”Teren aferent Căminului cultural Șieuț”, bun de interes public local al comunei Șieuț
833 08.03.2023 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2023
813 06.03.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare
812 06.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare și depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
811 06.03.2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018
793 02.03.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024 față de impozitele și taxele locale pentru anului 2023
489 09.02.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud
427 07.02.2023 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Șieuț să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
29 04.01.2023 privind închirierea unor suprafețe de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț
05 03.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2023
Nr.DataScurtă descriereFișier
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator
3753 14.12.2023 privind Rectificarea nr.7 a Bugetului local al comunei Șieuț pe anul 2023 Primar
3691 11.12.2023 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior destinată vânzării, prin licitație publică cu strigare, către agenții economici, producția ianuarie 2024 Primar
3457 15.11.2023 privind aprobarea prețului de vânzare directă pentru anul 2024 a masei lemnoase, către beneficiarii direcți, din fondul forestier proprietate publică a comunei Șieuț, administrat de Regia Autonomă - Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. Primar
3456 15.11.2023 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă care se exploatează în cursul anului 2024 din fondul forestier proprietate a UAT - Comuna Șieuț, aflată în administrare la Regia Autonomă - Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. Primar
3455 11.11.2023 privind aprobarea prețurilor de referință al masei lemnoase, pe picior, care se recoltează în anul 2024, din fondul forestier proprietate publică a UAT - Comuna Șieuț, administrat de Regia Autonomă - Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. Primar
3272 31.10.2023 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud. Primar
3218 26.10.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice, din comuna Șieuț, în anul 2024 Primar
3114 18.10.2023 privind aprobarea Devizului general pentru (faza PT) pentru proiectul "Reabilitarea moderată a ”CĂMINULUI CULTURAL RUȘTIOR NR. 136A” și reabilitarea moderată a ”PRIMĂRIEI” pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud" Primar
3100 06.04.2023 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior destinată vânzării, prin licitație publică cu strigare, către agenți economici, producția anului 2023 Primar
3064 12.10.2023 privind declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului ”Teren aferent grajd de reproducători a satului Ruștior”, în suprafața de 1617 mp., situat în localitatea Ruștior, comuna Șieuț Primar
3030 09.10.2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Șieuț, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale Șieuț Primar
2732 08.09.2023 privind alegerea președintelui de ședință Primar
2660 04.09.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300251 din 21.06.2017 în valoare de 4.524.00 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 Primar
2510 24.08.2023 privind neasumarea preluării la nivel local a responsabilităților privind derularea ”Programului pentru școli al României”, pentru unitățile de învățământ preuniversitar din cadrul comunei Șieuț, pentru perioada septembrie 2023 - iunie 2026, pentru produse de panificație, pentru produse lactate sau pentru fructe, precum și suma necesară pentru implementarea programului comunei Șieuț pentru perioada 11 septembrie - 22 decembrie 2023 Primar
2461 21.08.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 Primar
2419 16.08.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 Primar
1848 12.06.2023 privind rectificarea nr.2 a Bugetului comunei Șieuț, pe anul 2023 Primar
1827 09.06.2023 privind aprobarea modificărilor tehnice și implicațiilor lor financiare apărute în cadrul achiziției care are ca obiect: ”CONSTRUIRE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ, APĂ UZATĂ MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA ȘIEUȚ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” Primar
1810 08.06.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud Primar
1620 19.05.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”PAGUBE PRODUSE ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE, ÎN COMUNA ȘIEUȚ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” Primar
1619 19.05.2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Bistrița-Năsăud și unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea implementării proiectului ”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest” Primar
1595 17.05.2023 privind aprobarea înființării a două posturi de asistent personal al persoanelor cu handicap grav, din subordinea Compartimentului asistență socială din Aparatul de specialitate al primarului comunei Șieuț Primar
1368 03.05.2023 privind aprobarea Cerererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiție ”Execuție branșamente apă și racord canal pe rețele existente la imobilele din comuna Șieuț, Județul Bistrița-Năsăud” Primar
1157 15.05.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț mr. 6 din 26.01.2023, privind aprobarea unor demersuri în vederea preluării în proprietatea comunei Șieuț, a Cabanei Frumușica de la Asociația Crescătorilor de Taurine Șieuț Primar
1220 19.04.2023 privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile publice, funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț și serviciile publice de interes local, subordonate Consiliului local Primar
874 14.03.2023 privind declararea bunului imobil denumit: ”Teren aferent Căminului cultural Șieuț”, bun de interes public local al comunei Șieuț Primar
833 08.03.2023 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2023 Primar
813 06.03.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare Primar
812 06.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare și depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată Primar
811 06.03.2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018 Primar
489 09.02.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud Primar
427 07.02.2023 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Șieuț să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud Primar
29 04.01.2023 privind închirierea unor suprafețe de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț Primar
05 03.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2023 Primar
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator
Nr Data Scurtă descriere Observații
64 21.12.2023 privind aprobarea unei înaintări unei cereri către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru trecerea imobilelor constând în infrastructura aferentă punctelor de colectare a deșeurilor din comuna Șieuț, în domeniul public al comunei Șieuț -
63 21.12.2023 privind participarea comunei Șieuț, la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a microregiunii în perioada 2023 - 2027 în cadrul Grupului de Acțiune Locală Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani -
62 21.12.2023 privind Rectificarea nr.7 a Bugetului local al comunei Șieuț pe anul 2023 -
61 21.12.2023 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior destinată vânzării, prin licitație publică cu strigare, către agenți economici, producția ianuarie 2024 -
60 21.12.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice, din comuna Șieuț, pentru anul fiscal 2024 -
59 11.12.2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300251 din 21.06.2017 în valoare de 4.524.000 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
58 11.12.2023 privind Rectificarea nr.6 a Bugetului local al comunei Șieuț pe anul 2023 -
57 11.12.2023 privind alegerea președintelui de ședință -
56 23.11.2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat actualizat, pentru proiectul din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivelul național”, finanțat din PNRR, Componenta 11 - Turism și cultură -
55 23.11.2023 privind aprobarea prețului de vânzare directă pentru anul 2024 a masei lemnoase, către beneficiari direcți, din fondul forestier proprietate publică a comunei Șieuț, administrat de Regia Autonomă - Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. -
54 23.11.2023 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă care se exploatează în cursul anului 2024 din fondul forestier proprietatea comunei Șieuț, aflată în administrare la Regia Autonomă Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. -
53 23.11.2023 privind aprobarea prețurilor de referință al masei lemnoase, pe picior, care se recoltează în anul 2023, din fondul forestier proprietate publică a UAT - Comuna Șieuț, administrat de Regia Autonomă - Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. -
52 23.11.2023 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
51 27.10.2023 privind implementarea proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile - Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, în comuna Șieuț, Județul Bistrița-Năsăud” -
50 27.10.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile - Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, în comuna Șieuț, Județul Bistrița-Năsăud -
49 27.10.2023 privind Rectificarea nr. 5 a Bugetului local al comunei Șieuț pe anul 2023 -
48 27.10.2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Șieuț, în calitate de membru în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Șieuț -
47 27.10.2023 privind aprobarea Devizului general (faza PT), a proiectului de investiții ”Reabilitarea moderată a ”CĂMINULUI CULTURLA RUȘTIOR NR.136A” și reabilitarea moderată a ”PRIMĂREI” pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local -
46 27.10.2023 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior destinată vânzării, prin licitația publică cu strigare, către agenții economici, producția Octombrie 2023 -
45 27.10.2023 privind declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului ”Teren aferent Grajd de reproducători a satului Ruștior”, în suprafață de 1617 mp., situat în localitatea Ruștior, comuna Șieuț -
44 27.09.2023 privind Rectificarea nr.4 a Bugetului local al comunei Șieuț pe anul 2023 -
41 31.08.2023 privind emiterea avizului Consiliului local al comunei Șieuț, în calitate de administrator al domeniului public de interes local al comunei Șieuț, pentru REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL și REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM, al comunei Șieuț -
40 31.08.2023 privind neasumarea preluării la nivel local a responsabilităților privind derularea ”Programului pentru școli al României”, pentru unitățile de învățământ preuniversitar din cadrul comunei Șieuț, pentru perioada septembrie 2023 - iunie 2026, pentru produse de panificație, pentru produse lactate sau pentru fructe, precum și suma necesară pentru implementarea programului la nivelul comunei Șieuț pentru perioada 11 septembrie - 22 decembrie 2023 -
39 31.08.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 -
38 31.08.2023 privind alegerea președintelui de ședință -
37 03.09.2023 privind acordul introducerii a doi noi parteneri, respectiv UAT comuna Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud și UAT comuna Sărățeni, Județul Mureș, în acordul de parteneriat aferent proiectului ”Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice la nivel național”, finanțat din PNRR, Componenta 11 - Turism și cultură -
36 20.07.2023 privind Rectificarea nr. 3, a Bugetului local al comunei Șieuț pe anul 2023 -
35 20.07.2023 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior destinată vânzării, prin licitație publică cu strigare, către agenții economici, producția anului 2023 -
34 21.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare infrastructura de interes local în Comuna Șieuț, Județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local -
33 21.06.2023 privind aprobarea mmodificărilor tehnice și implicațiilor lor financiare apărute în cadrul achiziției care are ca obiect: ”CONSTRUIRE REȚEA PUBLICĂ DE APĂ, APĂ UZATĂ MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA ȘIEUȚ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
32 21.06.2023 privind Rectificarea nr. 2 a Bugetului local al comunei Șieuț, pe anul 2023 -
31 09.06.2023 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud -
30 09.06.2023 privind alegerea președintelui de ședință -
29 31.05.2023 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă fasonată destinată vânzării prin licitație către agenții economici, din fondul forestier al comunei Șieuț, UP VII Șieuț, ua 33A, 34 D Haita -
28 31.05.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr.6 din 26.01.2023, privind aprobarea unor demersuri în vederea preluării în proprietatea comunei Șieuț, a Cabanie Frumușica de la Asociația Crescătorilor de Taurina Șieuț -
27 31.05.2023 privind aprobarea înființării a două posturi de asistent personal al persoanelor cu handicap grav, din subordinea Compartimentului asistență socială din Aparatul de specialitate al primarului comunei Șieuț -
26 31.05.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”PAGUBE PRODUSE ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE, ÎN COMUNA ȘIEUȚ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
25 31.05.2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Județul Bistrița-Năsăud și unitățile administrativ - teritoriale din județ în vederea implementării proiectului ”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest” -
24 08.05.2023 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiție ”Execuție branșamente apă și racord canal pe rețele existente la imobilele din comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
18 13.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitarea moderată a ”CĂMINULUI CULTURAL RUȘTIOR NR.136A” și reabilitarea moderată a ”PRIMĂRIEI” pentru a îmbunătăți serviciile prestate la nivelul comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
17 13.04.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.I. - S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural, str. Principală, nr.197, sat Șieuț, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
16 13.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția:
”Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural, str. Principală, nr.197, sat Șieuț, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”
-
15 13.04.2023 privind închirierea unor suprafețe de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț -
14 23.02.2023 privind declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului ”Teren aferent Căminului cultural Șieuț”, în suprafață de 850 mp, situat în localitatea Șieuț, comuna Șieuț -
13 23.02.2023 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Șieuț să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
12 23.02.2023 privind Rectificarea nr.1 a Bugetului local al comunei Șieuț pe anul 2023 -
11 23.02.2023 privind alegerea președintelui de ședință -
10 23.02.2023 privind aprobarea proiectului ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Șieuț, în medii de învățare moderne și sustenabile” și a cheltuielilor legate de proiect, prin PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație -
09 23.02.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud -
08 23.02.2023 privind închirierea unor suprafețe de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA 2022

ARHIVA 2021

ARHIVA 2020