Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
34 27.05.2021 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente Semestrului II a anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, din cadrul U.A.T. Comuna Șieuț
33 24.06.2021 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF 28316 Șieuț, în suprafață de 665 mp, situat în intravilanul localității Lunca
32 24.06.2021 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Șieuț
31 24.06.2021 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2021
30 27.05.2021 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
29 27.05.2021 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 227 mp. teren situat în intravilanul localității Șieuț, înscris în CF 28304 Șieuț, nr. cadastral 28304, aparținând domeniului public al Comunei Șieuț
28 27.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință
24 22.04.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli a României în perioada 2021 - iunie 2023
23 22.04.2021 privind aprobarea reactualizării Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA ȘIEUȚ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
22 22.04.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2021
21 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2021
20 22.04.2021 privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2020
19 25.03.2021 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome Ocolul Silvic ”Valea Șieului” R.A. Bistrița, a fondului forestier proprietate publică a comunei Șieuț, în suprafață de 2383,7 ha
18 25.03.2021 privind retragerea UAT Comuna Șieuț din Asociația Proprietarilor de Pădure ”Dealul Negru” și din Ocolul Silvic ”Dealu Negru”, cu fondul forestier proprietate publică a comunei Șieuț
17 25.03.2021 privind inchirierea suprafețelor de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț
16 25.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Șieuț și pe pășunile comunale montane, proprietatea comunei Șieuț, de pe raza adminstrativ-teritorială a altor comune
15 25.03.2021 privind aprobarea capacității de pășunat pentru pășunile aflate în domeniul public al comunei Șieuț și stabilirea chiriei (redevenței) lei/ha/an, care reprezintă și prețul de pornire a licitației publice
14 25.03.2021 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF 26131 Șieuț, în suprafață de 736 mp, situat în intravilanul localității Șieuț
13 25.03.2021 privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare reabilitării Căminului cultural din satul Lunca, comuna Șieuț
12 25.03.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat
11 25.02.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrală a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
10 25.02.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare
09 25.02.2021 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității ca obligație stabilită de instanța de judecată
08 25.02.2021 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, din cadrul U.A.T. Comuna Șieuț
07 25.02.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractukl privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr.12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
06 25.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință
05 28.01.2021 privind aprobarea utilizării excedentelor bugetului local, realizate la finele anului 2020, pentru acoperirea deficitelor secțiunii de funcționare și dezvoltare pe anul 2021”
04 28.01.2021 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC în Școala Gimnazială Șieuț și școlile aparținătoare: Școala Gimnazială Sebiș, Școala Primară Ruștior și Școala Primară Lunca”
03 28.01.2021 privind aprobarea parteneriatului dintre UAT COMUNA ȘIEUȚ și ȘCOALA GIMNAZIALĂ din comuna Șieuț în vederea implementării proiectului: ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC în Școala Gimnazială Șieuț și școlile aparținătoare: Școala Gimnazială Sebiș, Școala primară Ruștior și Școala primară Lunca”
02 28.01.2021 privind actualizare date, a imobilului "Pârâul Frijna - Intravilan, Extravilan din localitatea Ruștior și Lunca, comuna Șieuț", înscris în cartea funciară nr.25324, nr. cadastral 25324, prin majorarea suprafeței de la 34181 mp la 38756 mp
01 28.01.2021 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC în Școala Gimnazială Șieuț și școlile aparținătoare: Școala Gimnazială Sebiș, Școala primară Ruștior și Școala primară Lunca”
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
3014 06.09.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300251 din 21.06.2017 în valoare de 4.524.000 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
2966 01.09.2021 privind imputernicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare
2565 16.07.2021 privind înființarea Comisiei de verificare a îndeplinirii obligațiilor asumate prin contract de închiriere de către crescătorii de animale care au încheiate contracte de închiriere pășune comunală proprietate publică a comunei Șieuț
2554 16.07.2021 privind înființarea Comisiei de verificare a îndeplinirii obligațiilor asumate prin contract de închiriere de către crescătorii de animale care au încheiate contracte de închiriere pășune comunală proprietate publică a comunei Șieuț
1947 20.05.2021 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 227 mp teren situat în intravilanul localității Șieuț, înscris în CF 28304 Șieuț, Nr. cadastral 28304, aparținând domeniului public al Comunei Șieuț
1877 11.05.2021 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
1674 22.04.2021 privind revocarea Articolului 3 al Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr. 15 din 25.03.2021, privind aprobarea capacității de pășunat pentru pășunile aflate în domeniul public al comunei Șieuț și stabilirea chiriei (redevanței) lei/ha/an, care reprezintă și prețul de pornire a licitației publice
1576 22.04.2021 privind modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului local al comunei Șieuț nr.17 din 25.03.2021, privind închirierea suprafețelor de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț
1418 26.03.2021 privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA ȘIEUȚ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
1253 16.03.2021 privind aprobarea Devizului general, privind cheltuielile necesare reabilitării Căminului cultural din satul Lunca
1243 16.03.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2021
1277 12.03.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, actualizat
1219 11.03.2021 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF 26131 Șieuț, în suprafață de 736 mp, situat în intravilanul localității Șieuț
1204 11.03.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2021
1202 09.03.2021 privind aprobarea capacității de pășunat pentru pășunile aflate în domeniul public al comunei Șieuț și stabilirea chiriei (redevenței) lei/ha/an, care reprezintă și prețul de pornire a licitației publice
861 16.02.2021 privind transmiterea în administrare a Regiei Autonome Ocolul Silvic ”Valea Șieului” R.A., a suprafeței de 2383,7 ha, teren cu vegetație forestieră, proprietate publică a Comunei Șieuț
855 16.02.2021 privind retragerea UAT Comuna Șieuț din Asociația Proprietarilor de Pădure ”Dealu Negru” și din Ocolul Silvic ”Dealu Negru”
506 03.02.2021 privind închirierea suprafețelor de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț pe măsura expirării termenelor contractelor de închiriere sau a modificării și renunțării acestor contracte, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț
459 02.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Șieuț și pe pășunile comunale montane proprietatea comunei Șieuț, de pe raza administrativ-teritorială a altor comune
239 20.01.2021 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC în Școala Gimnazială Șieuț și școlile aparținătoare: Școala Gimnazială Sebiș, Școala primară Ruștior și Școala primară Lunca”
238 20.01.2021 privind aprobarea parteneriatului dintre UAT COMUNA ȘIEUȚ și Școala Gimnazială din comuna Șieuț în vederea implementării proiectului ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC în Școala Gimnazială Șieuț și școlile aparținătoare: Școala Gimnazială Sebiș, Școala primară Ruștior și Școala primară Lunca”
233 19.01.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa 12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
232 19.01.2021 privind aprobarea modificării Statulului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
232 19.01.2021 privind aprobarea modificării Statulului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
168 18.01.2021 privind organizarea rețelei școlare în comuna Șieuț, pentru anul școlar 2020-2021
77 18.01.2021 privind actualizare date și majorarea suprafeței imobilului ”Pârâul Frijna - Intravilan, Extravilan din localitatea Ruștior și Lunca, comuna Șieuț, înscris în cartea funciară nr.25324, nr. cadastral 25324 - de la 34181 mp. la 38756 mp”
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator
3014 06.09.2021 privind aprobarea solictării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300251 din 21.06.2017 în valoare de 4.524.000 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 Primar
2966 01.09.2021 privind imputernicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare Primar
2565 16.07.2021 privind înființarea Comisiei de verificare a îndeplinirii obligațiilor asumate prin contract de închiriere de către crescătorii de animale care au încheiate contracte de închiriere pășune comunală proprietate publică a comunei Șieuț Primar
2554 16.07.2021 privind înființarea Comisiei de verificare a îndeplinirii obligațiilor asumate prin contract de închiriere de către crescătorii de animale care au încheiate contracte de închiriere pășune comunală proprietate publică a comunei Șieuț Primar
1947 20.05.2021 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 227 mp teren situat în intravilanul localității Șieuț, înscris în CF 28304 Șieuț, Nr. cadastral 28304, aparținând domeniului public al Comunei Șieuț Primar
1877 11.05.2021 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică Primar
1675 22.04.2021 privind modificarea Articolului 1, alinatul 2, din Hotărârea Consiliului local al comunei Șieuț nr.16 din 25.03.2021 și unele prevederi din Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Șieuț și pe pășunile comunale montane, proprietatea comunei Șieuț, de pe raza administrativ-teritorială a altor comune, prevăzut în anexă la această hotărâre Primar
1674 22.04.2021 privind revocarea Articolului 3 al Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr. 15 din 25.03.2021, privind aprobarea capacității de pășunat pentru pășunile aflate în domeniul public al comunei Șieuț și stabilirea chiriei (redevanței) lei/ha/an, care reprezintă și prețul de pornire a licitației publice Primar
1576 22.04.2021 privind modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului local al comunei Șieuț nr.17 din 25.03.2021, privind închirierea suprafețelor de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț Primar
1418 26.03.2021 privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA ȘIEUȚ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” Primar
1253 16.03.2021 privind aprobarea Devizului general, privind cheltuielile necesare reabilitării Căminului cultural din satul Lunca Primar
1243 16.03.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2021
1253 16.03.2021 privind aprobarea Devizului general, privind cheltuielile necesare reabilitării Căminului cultural din satul Lunca Primar
1277 12.03.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, actualizat Primar
1219 11.03.2021 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF 26131 Șieuț, în suprafață de 736 mp, situat în intravilanul localității Șieuț Primar
1204 11.03.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2021 Primar
1202 09.03.2021 privind aprobarea capacității de pășunat pentru pășunile aflate în domeniul public al comunei Șieuț și stabilirea chiriei (redevenței) lei/ha/an, care reprezintă și prețul de pornire a licitației publice Primar
861 16.02.2021 privind transmiterea în administrare a Regiei Autonome Ocolul Silvic ”Valea Șieului” R.A., a suprafeței de 2383,7 ha, teren cu vegetație forestieră, proprietate publică a Comunei Șieuț Primar
855 16.02.2021 privind retragerea UAT Comuna Șieuț din Asociația Proprietarilor de Pădure ”Dealu Negru” și din Ocolul Silvic ”Dealu Negru” Primar
506 03.02.2021 privind închirierea suprafețelor de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț pe măsura expirării termenelor contractelor de închiriere sau a modificării și renunțării acestor contracte, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț Primar
459 02.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Șieuț și pe pășunile comunale montane proprietatea comunei Șieuț, de pe raza administrativ-teritorială a altor comune Primar
239 20.01.2021 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC în Școala Gimnazială Șieuț și școlile aparținătoare: Școala Gimnazială Sebiș, Școala primară Ruștior și Școala primară Lunca” Primar
238 20.01.2021 privind aprobarea parteneriatului dintre UAT COMUNA ȘIEUȚ și Școala Gimnazială din comuna Șieuț în vederea implementării proiectului ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC în Școala Gimnazială Șieuț și școlile aparținătoare: Școala Gimnazială Sebiș, Școala primară Ruștior și Școala primară Lunca” Primar
233 19.01.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa 12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud Primar
232 19.01.2021 privind aprobarea modificării Statulului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud Primar
232 19.01.2021 privind aprobarea modificării Statulului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud Primar
168 18.01.2021 privind organizarea rețelei școlare în comuna Șieuț, pentru anul școlar 2020-2021 Primar
77 18.01.2021 privind actualizare date și majorarea suprafeței imobilului ”Pârâul Frijna - Intravilan, Extravilan din localitatea Ruștior și Lunca, comuna Șieuț, înscris în cartea funciară nr.25324, nr. cadastral 25324 - de la 34181 mp. la 38756 mp” Primar
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator
Nr Data Scurtă descriere Observații
34 27.05.2021 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente Semestrului II a anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, din cadrul U.A.T. Comuna Șieuț -
33 24.06.2021 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF 28316 Șieuț, în suprafață de 665 mp, situat în intravilanul localității Lunca -
32 24.06.2021 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Șieuț -
31 24.06.2021 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2021 -
30 27.05.2021 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică -
29 27.05.2021 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 227 mp. teren situat în intravilanul localității Șieuț, înscris în CF 28304 Șieuț, nr. cadastral 28304, aparținând domeniului public al Comunei Șieuț -
28 27.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință -
24 22.04.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli a României în perioada 2021 - iunie 2023 -
23 22.04.2021 privind aprobarea reactualizării Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA ȘIEUȚ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
22 22.04.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2021 -
21 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2021 -
20 22.04.2021 privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2020 -
19 25.03.2021 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome Ocolul Silvic ”Valea Șieului” R.A. Bistrița, a fondului forestier proprietate publică a comunei Șieuț, în suprafață de 2383,7 ha -
18 25.03.2021 privind retragerea UAT Comuna Șieuț din Asociația Proprietarilor de Pădure ”Dealul Negru” și din Ocolul Silvic ”Dealu Negru”, cu fondul forestier proprietate publică a comunei Șieuț -
17 25.03.2021 privind inchirierea suprafețelor de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț -
16 25.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Șieuț și pe pășunile comunale montane, proprietatea comunei Șieuț, de pe raza adminstrativ-teritorială a altor comune -
15 25.03.2021 privind aprobarea capacității de pășunat pentru pășunile aflate în domeniul public al comunei Șieuț și stabilirea chiriei (redevenței) lei/ha/an, care reprezintă și prețul de pornire a licitației publice -
14 25.03.2021 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF 26131 Șieuț, în suprafață de 736 mp, situat în intravilanul localității Șieuț -
13 25.03.2021 privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare reabilitării Căminului cultural din satul Lunca, comuna Șieuț -
12 25.03.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat -
11 25.02.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrală a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
10 25.02.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare -
09 25.02.2021 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității ca obligație stabilită de instanța de judecată -
08 25.02.2021 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, din cadrul U.A.T. Comuna Șieuț -
07 25.02.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractukl privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr.12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
06 25.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință -
05 28.01.2021 privind aprobarea utilizării excedentelor bugetului local, realizate la finele anului 2020, pentru acoperirea deficitelor secțiunii de funcționare și dezvoltare pe anul 2021” -
04 28.01.2021 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC în Școala Gimnazială Șieuț și școlile aparținătoare: Școala Gimnazială Sebiș, Școala Primară Ruștior și Școala Primară Lunca” -
03 28.01.2021 privind aprobarea parteneriatului dintre UAT COMUNA ȘIEUȚ și ȘCOALA GIMNAZIALĂ din comuna Șieuț în vederea implementării proiectului: ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC în Școala Gimnazială Șieuț și școlile aparținătoare: Școala Gimnazială Sebiș, Școala primară Ruștior și Școala primară Lunca” -
02 28.01.2021 privind actualizare date, a imobilului "Pârâul Frijna - Intravilan, Extravilan din localitatea Ruștior și Lunca, comuna Șieuț", înscris în cartea funciară nr.25324, nr. cadastral 25324, prin majorarea suprafeței de la 34181 mp la 38756 mp -
01 28.01.2021 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC în Școala Gimnazială Șieuț și școlile aparținătoare: Școala Gimnazială Sebiș, Școala primară Ruștior și Școala primară Lunca” -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA 2020