Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
53 22.12.2022 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2022
52 22.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice, din comuna Șieuț, în anul 2023
51 22.12.2022 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior, destinată vânzării prin licitație cu strigare, către agenții economici, producția anului 2023
50 22.12.2022 privind modificarea volumului maxim de masă lemnoasă care se exploatează în cursul anului 2023 din fondul forestier proprietatea a UAT - Comuna Șieuț, aflată în administrare la Regia Autonomă - Ocolul silvic Valea Șieului R.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șieuț nr. 42 din 24.11.2022
49 06.12.2022 privind participarea Comunei Șieuț, la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 - Turism și cultură
48 06.12.2022 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2022
47 06.12.2022 privind alegerea președintelui de ședință
46 24.11.2022 privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general al cheltuielilor necesare realizării, obiectivului de investiții ”Modernizare infrastructură de interes local în Comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”
45 24.11.2022 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2022
44 24.11.2022 privind aprobarea reactualizării Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții ”Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural, str. Principală, nr.197, sat Șieuț, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”
43 24.11.2022 privind aprobarea prețului de vânzare directă pentru anul 2023 a masei lemnoase, către beneficiari direcți, din fondul forestier proprietate publică a comunei Șieuț, administrat de Regia Autonomă - Ocolul Silvic Valea Șieului R.A.
42 24.11.2022 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se exploatează în cursul anul 2023 din fondul forestier proprietate a UAT - Comuna Șieuț, aflat în administrare la Regia Autonomă - Ocolul Silvic Valea Șieului R.A.
41 24.11.2022 privind aprobarea prețurilor de referință al masei lemnoase, pe picior, care se recoltează în anul 2023, din fondul forestier proprietate publică a UAT - Comuna Șieuț, administrat de Regia Autonomă - Ocolul Silvic Valea Șieului R.A.
40 27.10.2022 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2022
36 25.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precizați în Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții:
”PAGUBE PRODUSE ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGIGE PERICULOASE, ÎN COMUNA ȘIEUȚ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
35 25.08.2022 privind încheierea unui acord de colaborare între Asociațiile Vânătorilor și Pescarilor Sportivi care administrează fondul cinegetic al comunei Șieuț și Consiliul Local al Comunei Șieuț
34 25.08.2022 privind alegerea președintelui de ședință
33 28.07.2022 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior destinată vânzării prin licitație în plic închis către agenții economici, producția anului 2022, luna August
32 28.07.2022 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2022 datorate bugetului local al comunei Șieuț prin aplicarea prevederilor Capitolului II, art. XVII, din Ordonanța de Urgență nr. 69/2020, în forma completată prin OUG 19/2021, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurilor de acordare a acestora
31 28.07.2022 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud
30 24.06.2022 privind solicitarea transmiterii cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Șieuț
29 24.06.2022 privind aprobarea Devizului general al obiectivului de investiții ”Execuție șanțuri, accese și trotuare în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”
28 24.06.2022 privind asigurarea finanțării de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat, Programul Național de Dezvoltare Locală - PNDL, pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea Infrastructurii Rutiere Locale în Comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”
27 24.06.2022 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea Infrastructurii Rutiere Locale în Comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”
26 26.05.2022 privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea moderata a ”CĂMINULUI CULTURAL RUȘTIOR NR.136A” și reabilitarea moderata a ”PRIMĂRIEI” pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”, a cheltuielilor aferente acestuia, precum și implementarea proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local
25 26.05.2022 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiție ”Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”
24 26.05.2022 privind solicitarea includerii suprafeței de 136,76 ha pășune împădurită, proprietate publică a comunei Șieuț, în fondul forestier național și aprobarea întocmirii unui amenajament silvic
23 26.05.2022 privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Șieuț
22 16.05.2022 privind alegerea președintelui de ședință
21 28.04.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
20 28.04.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
19 28.04.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018
18 28.04.2022 privind rectificarea 1, a Bugetului comunei Șieuț, pe anul 2022
17 28.04.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Aparatului de specialitate a Primarului comunei Șieuț
16 28.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2022
15 19.04.2022 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiție ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale, în comuna Șieuț, localitățile Șieuț, Ruștior, Sebiș și Lunca, județul Bistrița-Năsăud”
14 24.03.2022 privind declararea bunului imobil denumit ”Sediul Consiliului local și Primăriei comunei Șieuț cu Centrul Civic, curte și teren aferent” bun de interes public local al comunei Șieuț
13 24.03.2022 privind închirierea unor suprafețe de pășune aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț
12 24.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Șieuț, pentru mandatul 2020-2024, actualizat conform Ordinului MDLPA nr.25/2021
11 28.02.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud
07 10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2022
06 10.02.2022 privind aprobarea Contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2021
05 10.02.2022 privind alegerea președintelul de ședință
03 27.01.2022 privind concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 4 mp din suprafața totală a terenului situat în intravilanul localității Șieuț, înscris în CF 25830 Șieuț, nr. cadastral 25830, aparținând domeniului public al Comunei Șieuț
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
3265 28.11.2022 privind participarea Comunei Șieuț la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 - Turism și cultură
3239 28.11.2022 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2022
3071 04.11.2022 privind aprobarea prețului de vânzare directă pentru anul 2023 a masei lemnoase, către beneficiarii direcți, din fondul forestier proprietate publică a comunei Șieuț, administrat de Regia Autonomă - Ocolul silvic Valea Șieului R.A.
3070 04.11.2022 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se exploatează în cursul anul 2023 din fondul forestier proprietate publică a UAT - Comuna Șieuț, aflat în administrare la Regia Autonomă - Ocolul silvic Valea Șieului R.A.
3069 07.11.2022 privind aprobarea prețurilor de referință al masei lemnoase, pe picior, care se recoltează în anul 2023, din fondul forestier proprietate publică a UAT - Comuna Șieuț, administrat de Regia Autonomă - Ocolul silvic Valea Șieului R.A.
2600 16.09.2022 privind aprobarea instalării stațiilor de încărcare aferente proiectului ”Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public în comuna Șieuț” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2021 - 2026
2588 15.09.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300251 din 21.06.2017 în valoare de 4.524.000 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
2524 07.09.2022 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2022
2293 16.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precizați în documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții: ”PAGUBE PRODUSE ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE, ÎN COMUNA ȘIEUȚ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
2262 10.08.2022 privind încheierea unui acord de colaborare între Asociațiile Vânătorilor și Pescarilor Sportivi care administrează fondul cinegetic al comunei Șieuț și Consiliul Local al Comunei Șieuț
1934 29.06.2022 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șieuț însușit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șieuț nr. 11 din 15.08.1999, cu modificările și completările ulterioare și atestat în Anexa nr. 47 la Hotărârea Guvernului României nr. 905/2002, privind atestarea domeniului public al județului Bistrița-Năsăud, precum si a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare”
1807 15.06.2022 privind asigurarea finanțării de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat, Programul Național de Dezvoltare Locală-PNDL, pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea Infrastructurii Rutiere Locale în Comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”
1806 15.06.2022 privind aprobarea actualizării Devizului general, pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea Infrastructurii Rutiere Locale în Comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”, proiect finanțat prin MDLPA, ținând cont de atribuirea contractului de execuție lucrări și de valoarea decontată anterior
1790 14.06.2022 privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile obiectivului de investiții ”Execuție șanțuri, accese și trotuare în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”
1777 10.06.2022 privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în domeniul public al comunei Șieuț
1774 10.06.2022 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2022 datorate bugetului local al comunei Șieuț prin aplicarea prevederilor Capitolului II, art. XVII, din Ordonanța de Urgență nr. 69/2020, în forma completa prin OUG 19/2021, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurilor de acordarea a acestora
1573 17.05.2022 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiție ”Extindere rețea de alimentare cu apă potabliă în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”
1572 17.05.2022 privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Șieuț
1542 13.05.2022 privind aprobarea investiției ”REABILITARE MODERATĂ A CĂMINULUI CULTURAL RUȘTIOR NR.136A PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI SERVICIILE PRESTATE LA NIVELUL COMUNEI ȘIEUȚ JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, a cheltuielilor aferente acestuia, precum și implementarea proiectului prin Planul național de redresare și reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componeta 10 - Fondul local
1285 15.04.2022 privind rectificarea I a bugetului comunei Șieuț, pe anul 2022
1170 04.04.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Aparatului de specialitate a Primarului comunei Șieuț
1150 04.04.2022 privind solicitarea includerii suprafeței de 136,76 ha pășune împădurită, proprietate publică a comunei Șieuț, în fondul forestier național și aprobarea întocmirii unui amenajament silvic
903 14.03.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
902 14.03.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
901 14.03.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitere și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018
492 14.02.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
491 14.02.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitere și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018
490 14.02.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
423 07.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Șieuț, pentru mandatul 2020-2024, actualizat conform Ordinului MDLPA nr.25/2021
367 02.02.2022 privind închirierea unor suprafețe de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț
334 31.01.2022 privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2021
90 10.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2022
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator
3265 28.11.2022 privind participarea Comunei Șieuț la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 - Turism și cultură -
3239 28.11.2022 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2022 -
3071 04.11.2022 privind aprobarea prețului de vânzare directă pentru anul 2023 a masei lemnoase, către beneficiarii direcți, din fondul forestier proprietate publică a comunei Șieuț, administrat de Regia Autonomă - Ocolul silvic Valea Șieului R.A. -
3070 04.11.2022 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se exploatează în cursul anul 2023 din fondul forestier proprietate publică a UAT - Comuna Șieuț, aflat în administrare la Regia Autonomă - Ocolul silvic Valea Șieului R.A. -
3069 07.11.2022 privind aprobarea prețurilor de referință al masei lemnoase, pe picior, care se recoltează în anul 2023, din fondul forestier proprietate publică a UAT - Comuna Șieuț, administrat de Regia Autonomă - Ocolul silvic Valea Șieului R.A. -
2600 16.09.2022 privind aprobarea instalării stațiilor de încărcare aferente proiectului ”Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public în comuna Șieuț” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2021 - 2026 Primar
2588 15.09.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300251 din 21.06.2017 în valoare de 4.524.000 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 Primar
2524 07.09.2022 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2022 Primar
2293 16.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precizați în documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții: ”PAGUBE PRODUSE ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE, ÎN COMUNA ȘIEUȚ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” Primar
2262 10.08.2022 privind încheierea unui acord de colaborare între Asociațiile Vânătorilor și Pescarilor Sportivi care administrează fondul cinegetic al comunei Șieuț și Consiliul Local al Comunei Șieuț Primar
1934 29.06.2022 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șieuț însușit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șieuț nr. 11 din 15.08.1999, cu modificările și completările ulterioare și atestat în Anexa nr. 47 la Hotărârea Guvernului României nr. 905/2002, privind atestarea domeniului public al județului Bistrița-Năsăud, precum si a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare” Primar
1807 15.06.2022 privind asigurarea finanțării de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat, Programul Național de Dezvoltare Locală-PNDL, pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea Infrastructurii Rutiere Locale în Comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” Primar
1806 15.06.2022 privind aprobarea actualizării Devizului general, pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea Infrastructurii Rutiere Locale în Comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”, proiect finanțat prin MDLPA, ținând cont de atribuirea contractului de execuție lucrări și de valoarea decontată anterior Primar
1790 14.06.2022 privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile obiectivului de investiții ”Execuție șanțuri, accese și trotuare în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” Primar
1777 10.06.2022 privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în domeniul public al comunei Șieuț Primar
1774 10.06.2022 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2022 datorate bugetului local al comunei Șieuț prin aplicarea prevederilor Capitolului II, art. XVII, din Ordonanța de Urgență nr. 69/2020, în forma completa prin OUG 19/2021, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurilor de acordarea a acestora Primar
1573 17.05.2022 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiție ”Extindere rețea de alimentare cu apă potabliă în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” Primar
1572 17.05.2022 privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Șieuț Primar
1542 13.05.2022 privind aprobarea investiției ”REABILITARE MODERATĂ A CĂMINULUI CULTURAL RUȘTIOR NR.136A PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI SERVICIILE PRESTATE LA NIVELUL COMUNEI ȘIEUȚ JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, a cheltuielilor aferente acestuia, precum și implementarea proiectului prin Planul național de redresare și reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componeta 10 - Fondul local Primar
1285 15.04.2022 privind rectificarea I a bugetului comunei Șieuț, pe anul 2022 Primar
1170 04.04.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Aparatului de specialitate a Primarului comunei Șieuț Primar
1150 04.04.2022 privind solicitarea includerii suprafeței de 136,76 ha pășune împădurită, proprietate publică a comunei Șieuț, în fondul forestier național și aprobarea întocmirii unui amenajament silvic Primar
903 14.03.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud Primar
902 14.03.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată Primar
901 14.03.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitere și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018 Primar
492 14.02.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud Primar
491 14.02.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitere și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018 Primar
490 14.02.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată Primar
367 02.02.2022 privind închirierea unor suprafețe de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț Primar
334 31.01.2022 privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2021 Primar
90 10.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2022 Primar
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator
Nr Data Scurtă descriere Observații
53 22.12.2022 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2022 -
52 22.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice, din comuna Șieuț, în anul 2023 -
51 22.12.2022 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior, destinată vânzării prin licitație cu strigare, către agenții economici, producția anului 2023 -
50 22.12.2022 privind modificarea volumului maxim de masă lemnoasă care se exploatează în cursul anului 2023 din fondul forestier proprietatea a UAT - Comuna Șieuț, aflată în administrare la Regia Autonomă - Ocolul silvic Valea Șieului R.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șieuț nr. 42 din 24.11.2022 -
49 06.12.2022 privind participarea Comunei Șieuț, la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 - Turism și cultură -
48 06.12.2022 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2022 -
47 06.12.2022 privind alegerea președintelui de ședință -
46 24.11.2022 privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general al cheltuielilor necesare realizării, obiectivului de investiții ”Modernizare infrastructură de interes local în Comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” -
45 24.11.2022 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2022 -
44 24.11.2022 privind aprobarea reactualizării Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții ”Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural, str. Principală, nr.197, sat Șieuț, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
43 24.11.2022 privind aprobarea prețului de vânzare directă pentru anul 2023 a masei lemnoase, către beneficiari direcți, din fondul forestier proprietate publică a comunei Șieuț, administrat de Regia Autonomă - Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. -
42 24.11.2022 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se exploatează în cursul anul 2023 din fondul forestier proprietate a UAT - Comuna Șieuț, aflat în administrare la Regia Autonomă - Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. -
41 24.11.2022 privind aprobarea prețurilor de referință al masei lemnoase, pe picior, care se recoltează în anul 2023, din fondul forestier proprietate publică a UAT - Comuna Șieuț, administrat de Regia Autonomă - Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. -
40 27.10.2022 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2022 -
36 25.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precizați în Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții:
”PAGUBE PRODUSE ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGIGE PERICULOASE, ÎN COMUNA ȘIEUȚ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
-
35 25.08.2022 privind încheierea unui acord de colaborare între Asociațiile Vânătorilor și Pescarilor Sportivi care administrează fondul cinegetic al comunei Șieuț și Consiliul Local al Comunei Șieuț -
34 25.08.2022 privind alegerea președintelui de ședință -
33 28.07.2022 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior destinată vânzării prin licitație în plic închis către agenții economici, producția anului 2022, luna August -
32 28.07.2022 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2022 datorate bugetului local al comunei Șieuț prin aplicarea prevederilor Capitolului II, art. XVII, din Ordonanța de Urgență nr. 69/2020, în forma completată prin OUG 19/2021, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurilor de acordare a acestora -
31 28.07.2022 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud -
30 24.06.2022 privind solicitarea transmiterii cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Șieuț -
29 24.06.2022 privind aprobarea Devizului general al obiectivului de investiții ”Execuție șanțuri, accese și trotuare în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
28 24.06.2022 privind asigurarea finanțării de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat, Programul Național de Dezvoltare Locală - PNDL, pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea Infrastructurii Rutiere Locale în Comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
27 24.06.2022 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea Infrastructurii Rutiere Locale în Comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
26 26.05.2022 privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea moderata a ”CĂMINULUI CULTURAL RUȘTIOR NR.136A” și reabilitarea moderata a ”PRIMĂRIEI” pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”, a cheltuielilor aferente acestuia, precum și implementarea proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local -
25 26.05.2022 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiție ”Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
24 26.05.2022 privind solicitarea includerii suprafeței de 136,76 ha pășune împădurită, proprietate publică a comunei Șieuț, în fondul forestier național și aprobarea întocmirii unui amenajament silvic -
23 26.05.2022 privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Șieuț -
22 16.05.2022 privind alegerea președintelui de ședință -
21 28.04.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
20 28.04.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
19 28.04.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018 -
18 28.04.2022 privind rectificarea 1, a Bugetului comunei Șieuț, pe anul 2022 -
17 28.04.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Aparatului de specialitate a Primarului comunei Șieuț -
16 28.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2022 -
15 19.04.2022 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiție ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale, în comuna Șieuț, localitățile Șieuț, Ruștior, Sebiș și Lunca, județul Bistrița-Năsăud” -
14 24.03.2022 privind declararea bunului imobil denumit ”Sediul Consiliului local și Primăriei comunei Șieuț cu Centrul Civic, curte și teren aferent” bun de interes public local al comunei Șieuț -
13 24.03.2022 privind închirierea unor suprafețe de pășune aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț -
12 24.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Șieuț, pentru mandatul 2020-2024, actualizat conform Ordinului MDLPA nr.25/2021 -
11 28.02.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud -
07 10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2022 -
06 10.02.2022 privind aprobarea Contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2021 -
05 10.02.2022 privind alegerea președintelul de ședință -
03 27.01.2022 privind concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 4 mp din suprafața totală a terenului situat în intravilanul localității Șieuț, înscris în CF 25830 Șieuț, nr. cadastral 25830, aparținând domeniului public al Comunei Șieuț -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA 2022

ARHIVA 2021

ARHIVA 2020