Dispozițiile autorității executive

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Actele administrative emise de primar, cu caracter normativ; Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive; Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executiveNr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
134 17.12.2021 privind convocarea Consiliul local al comunei Șieuț, în ședință extraordinară, în data de 21 decembrie 2021 -
128 15.12.2021 privind delegarea calității de reprezentant al comunei Șieuț în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. AQUABIS S.A. a doamnei Cilean Diana-Ioana consilier al primarului comunei Șieuț -
127 13.12.2021 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul:”Refacere mal pârâu Iazul Morii, în localitatea Sebiș - 0,05 km și refacere mal amonte de podul de la Corbu, în localitatea Sebiș - 0,05 km proprietatea primăria Șieuț în urma calamitățile hidrometeorologice din perioada 14-18.05.2021, conform Procesului-verbal nr.IE2/11551 din 31.05.2021, al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în Comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
126 13.12.2021 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul:”Refacere drum agricol, în localitatea Lunca - 0,08 km, în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din data de 05.07.2021, conform Procesului-verbal nr. IE2/15096 din 16.07.2021, al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în Comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
125 11.12.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 16 decembrie 2021 -
124 09.12.2021 privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud -
123 09.12.2021 privind constituirea comisiei de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor, la nivelul comunei Șieuț -
120 18.11.2021 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul:”Refacere amenajare pe cursul de apă necadastrat Gledin și pe râul Șieu în urma fenomenloe hidrometeorologice din perioada februarie 2021 în comuna Șieuț” -
119 18.11.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 25 noiembrie 2021 -
117 15.11.2021 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi -
116 15.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
115 15.11.2021 privind modificarea Articolului 2 din Dispoziția primarului comunei Șieuț nr. 94 din 14.10.2021 privind încadrarea domnului SIMIONCA ALEXANDRU în funcția de muncitor calificat II - buldoexcavatorist, Funcție contractualî de execuție, în cadrul Serviciul public de interes local, subordonat Consiliului local Șieuț, începând cu 15 octombrie 2021, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată -
108 05.11.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință Ordinară, în data de 28 Septembrie 2021 -
91 22.09.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință Ordinară, în data de 28 Septembrie 2021 -
89 13.09.2021 privind desemnarea responsabilului cu monitorizarea situațiilor de pantouflage din cadrul primăriei comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud -
88 13.09.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea, actualizarea și modificarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate de către comuna Șieuț -
87 13.09.2021 privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 5 octombrie 2021 -
86 08.09.2021 privind convocarea Consiliul local al comunei Șieuț, în ședință Extraordinară în data de 13 septembrie 2021 -
82 18.08.2021 privind convocarea Consiliul local al comunei Șieuț, în ședință Ordinară în data de 26 august 2021 -
75 22.07.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară în data de 29 iulie 2021 -
74 15.07.2021 privind numirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul de investiții ”Amenajări exterioare la Centrul cultural din localitatea Sebiș, comuna Sebiș, județul Bistrița-Năsăud” -
67 25.06.2021 privind desemnarea pe funcții a membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor, in vederea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 227 mp. teren situat în intravilanul localității Șieuț, înscris în CF 28304 Șieuț, nr. cadastral 28304, aparținând domeniului public al Comunei Șieuț -
66 18.06.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 24 iunie 2021 -
65 15.06.2021 privind desemnarea Șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Șieuț în funcția de agent de inundații în cadrul UAT - Comuna Șieuț -
64 28.05.2021 privind promovarea 1n grad profesional a doamnei DEDEAN MIRELA, funcționar public de execuție, la Compartimentul agricol, cadastru, fond funciar, urbanism și amenajare teritoriu, registratură, registrul electoral, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț -
60 21.05.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 27 mai 2021 -
59 04.05.2021 privind constituirea Comisiei de organizare a examenului de promovare în grad profesional a candidaților înscriși la examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț, și a Comisiei de soluționare a contestațiilor -
57 30.04.2021 privind promovarea în clasă a doamnei HORGA MARIA, funcționar public de execuție, la Compartimentul agricol, cadastru, fond funciar, urbanism și amenajare teritoriu, registratură, registrul electoral, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț -
56 30.04.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști, aparținând domeniului public al comunei Șieuț -
49 23.04.2021 privind constituirea comisiei de examinare a candidaților înscriși la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor -
48 22.04.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință extraordinară, în data de 27 aprilie 2021 -
47 15.04.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 22 aprilie 2021 -
46 12.04.2021 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții "Înlăturarea efectelor produse de inundații prin refacere poduri și podețe în regim de urgență, conform HGR 441/2019 in comuna Șieuț județul Bistrița-Năsăud" -
45 12.04.2021 privind constituirea Comisiei de recepție pentru bunurii, servicii și lucrări cu complexitate redusă în cadrul UAT comuna Șieuț -
34 18.03.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 25 martie 2021 -
24 22.02.2021 privind rectificarea, în Registrele de Stare civilă exemplarul I și II Șieuț, a actului de DECES nr. 30 din 10 Decembrie 2020, privind pe MELEAN ALEXANDRU -
23 18.02.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 25 februarie 2021 -
22 29.01.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Șieuț, pentru anul 2020. -
21 29.01.2021 privind constituirea Comisiei pentru recensământul populației și locuințelor din România, în anul 2021 la nivelul UAT- Comuna Șieuț -
18 28.01.2021 privind nominalizarea personalului din cadrul Primăriei comunei Șieuț, care face parte din echipele de management de proiect, precum și de implementare a proiectului ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC în Școala Gimnazială Șieuț și școlile aparținătoare: Școala Gimnazială Sebiș, Școala Primară Ruștior și Scoala Primară Lunca" -
17 21.01.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 21 ianuarie 2021 -
08 19.01.2021 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de complexitate redusă în cadrul Primăriei Comunei Șieuț -
07 18.01.2021 privind stabilirea salariului de bază pentru doamna Creța Ionuca asistent personal al personei cu handicap grav Creța Ionel, începând cu 13 ianuarie 2021 -
06 18.01.2021 privind stabilirea salariului de bază pentru doamna Creța Maria, asistent personal al persoanei cu handicap grav Creța Petre, începând cu 13 ianuarie 2021 -
05 18.01.2021 privind stabilirea salariului de bază pentru domnului Gordon Beniamin, asistent personal al persoanei cu handicap grav Pop Vasile, începând cu 13 ianuarie 2021 -
04 18.01.2021 privind încadrarea doamnei Cilean Rodica ca ”Asistent personal”, pentru persoana cu handicap grav Cilean Fironica -
03 15.01.2021 privind stabilirea indemnizațiilor lunare de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav, începând cu data de 1 ianuarie 2021 -
02 11.01.2021 privind încadrarea în funcția contractuală de execuție, Inspector, Gradul I A - Consilier al primarului comunei Șieuț a doamnei Cilean Diana-Ioana -
01 07.01.2021 pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare și dezvoltare pe anul 2020 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații

în curs de actualizare...

Nr. Data Scurtă descriere Observații
134 17.12.2021 privind convocarea Consiliul local al comunei Șieuț, în ședință extraordinară, în data de 21 decembrie 2021 Primar
133 17.12.2021 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
132 17.12.2021 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
131 17.12.2021 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
130 17.12.2021 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
129 17.12.2021 privind încetarea din plată a ajutorului social GDPR
128 15.12.2021 privind delegarea calității de reprezentant al comunei Șieuț în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. AQUABIS S.A. a doamnei Cilean Diana-Ioana consilier al primarului comunei Șieuț Primar
127 13.12.2021 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul:”Refacere mal pârâu Iazul Morii, în localitatea Sebiș - 0,05 km și refacere mal amonte de podul de la Corbu, în localitatea Sebiș - 0,05 km proprietatea primăria Șieuț în urma calamitățile hidrometeorologice din perioada 14-18.05.2021, conform Procesului-verbal nr.IE2/11551 din 31.05.2021, al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în Comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” Primar
126 13.12.2021 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul:”Refacere drum agricol, în localitatea Lunca - 0,08 km, în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din data de 05.07.2021, conform Procesului-verbal nr. IE2/15096 din 16.07.2021, al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în Comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” Primar
125 11.12.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 16 decembrie 2021 Primar
124 09.12.2021 privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud Primar
123 09.12.2021 privind constituirea comisiei de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor, la nivelul comunei Șieuț Primar
122 26.11.2021 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
121 25.11.2021 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
120 18.11.2021 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul:”Refacere amenajare pe cursul de apă necadastrat Gledin și pe râul Șieu în urma fenomenloe hidrometeorologice din perioada februarie 2021 în comuna Șieuț” Primar
119 18.11.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 25 noiembrie 2021 Primar
117 15.11.2021 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi Primar
116 15.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi Primar
115 15.11.2021 privind modificarea Articolului 2 din Dispoziția primarului comunei Șieuț nr. 94 din 14.10.2021 privind încadrarea domnului SIMIONCA ALEXANDRU în funcția de muncitor calificat II - buldoexcavatorist, Funcție contractualî de execuție, în cadrul Serviciul public de interes local, subordonat Consiliului local Șieuț, începând cu 15 octombrie 2021, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată Primar
114 05.11.2021 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
113 05.11.2021 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
112 05.11.2021 privind încetarea din plată a ajutorului social GDPR
111 05.11.2021 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei GDPR
110 05.11.2021 privind modificarea numărului de membri pentru familia GDPR
109 05.11.2021 privind încetarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav GDPR
108 05.11.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință Ordinară, în data de 28 Septembrie 2021 Primar
91 22.09.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință Ordinară, în data de 28 Septembrie 2021 Primar
90 13.09.2021 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social Primar
89 13.09.2021 privind desemnarea responsabilului cu monitorizarea situațiilor de pantouflage din cadrul primăriei comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud Primar
88 13.09.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea, actualizarea și modificarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate de către comuna Șieuț Primar
87 13.09.2021 privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 5 octombrie 2021 Primar
86 08.09.2021 privind convocarea Consiliul local al comunei Șieuț, în ședință Extraordinară în data de 13 septembrie 2021 Primar
75 22.07.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară în data de 29 iulie 2021 Primar
74 15.07.2021 privind numirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul de investiții ”Amenajări exterioare la Centrul cultural din localitatea Sebiș, comuna Sebiș, județul Bistrița-Năsăud” Primar
67 25.06.2021 privind desemnarea pe funcții a membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor, in vederea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 227 mp. teren situat în intravilanul localității Șieuț, înscris în CF 28304 Șieuț, nr. cadastral 28304, aparținând domeniului public al Comunei Șieuț Primar
66 18.06.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 24 iunie 2021 Primar
65 15.06.2021 privind desemnarea Șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Șieuț în funcția de agent de inundații în cadrul UAT - Comuna Șieuț Primar
64 28.05.2021 privind promovarea 1n grad profesional a doamnei DEDEAN MIRELA, funcționar public de execuție, la Compartimentul agricol, cadastru, fond funciar, urbanism și amenajare teritoriu, registratură, registrul electoral, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț Primar
60 21.05.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 27 mai 2021 Primar
59 04.05.2021 privind constituirea Comisiei de organizare a examenului de promovare în grad profesional a candidaților înscriși la examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț, și a Comisiei de soluționare a contestațiilor Primar
57 30.04.2021 privind promovarea în clasă a doamnei HORGA MARIA, funcționar public de execuție, la Compartimentul agricol, cadastru, fond funciar, urbanism și amenajare teritoriu, registratură, registrul electoral, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț Primar
56 30.04.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști, aparținând domeniului public al comunei Șieuț Primar
49 23.04.2021 privind constituirea comisiei de examinare a candidaților înscriși la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor Primar
48 22.04.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință extraordinară, în data de 27 aprilie 2021 Primar
47 15.04.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 22 aprilie 2021 Primar
46 12.04.2021 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții "Înlăturarea efectelor produse de inundații prin refacere poduri și podețe în regim de urgență, conform HGR 441/2019 in comuna Șieuț județul Bistrița-Năsăud" Primar
45 12.04.2021 privind constituirea Comisiei de recepție pentru bunurii, servicii și lucrări cu complexitate redusă în cadrul UAT comuna Șieuț Primar
34 18.03.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 25 martie 2021 Primar
24 22.02.2021 privind rectificarea, în Registrele de Stare civilă exemplarul I și II Șieuț, a actului de DECES nr. 30 din 10 Decembrie 2020, privind pe MELEAN ALEXANDRU Primar
23 18.02.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 25 februarie 2021 Primar
22 29.01.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Șieuț, pentru anul 2020. Primar
21 29.01.2021 privind constituirea Comisiei pentru recensământul populației și locuințelor din România, în anul 2021 la nivelul UAT- Comuna Șieuț Primar
18 28.01.2021 privind nominalizarea personalului din cadrul Primăriei comunei Șieuț, care face parte din echipele de management de proiect, precum și de implementare a proiectului ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC în Școala Gimnazială Șieuț și școlile aparținătoare: Școala Gimnazială Sebiș, Școala Primară Ruștior și Scoala Primară Lunca" Primar
17 21.01.2021 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 21 ianuarie 2021 Primar
08 19.01.2021 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de complexitate redusă în cadrul Primăriei Comunei Șieuț Primar
07 18.01.2021 privind stabilirea salariului de bază pentru doamna Creța Ionuca asistent personal al personei cu handicap grav Creța Ionel, începând cu 13 ianuarie 2021 Primar
06 18.01.2021 privind stabilirea salariului de bază pentru doamna Creța Maria, asistent personal al persoanei cu handicap grav Creța Petre, începând cu 13 ianuarie 2021 Primar
05 18.01.2021 privind stabilirea salariului de bază pentru domnului Gordon Beniamin, asistent personal al persoanei cu handicap grav Pop Vasile, începând cu 13 ianuarie 2021 Primar
04 18.01.2021 privind încadrarea doamnei Cilean Rodica ca ”Asistent personal”, pentru persoana cu handicap grav Cilean Fironica Primar
03 15.01.2021 privind stabilirea indemnizațiilor lunare de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav, începând cu data de 1 ianuarie 2021 Primar
02 11.01.2021 privind încadrarea în funcția contractuală de execuție, Inspector, Gradul I A - Consilier al primarului comunei Șieuț a doamnei Cilean Diana-Ioana Primar
01 07.01.2021 pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare și dezvoltare pe anul 2020 Primar
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA 2023

ARHIVA 2022

ARHIVA 2021

ARHIVA 2020