U.A.T. Șieuț
Consilieri locali

actualizat la 07.11.2019

Consiliul local Șieuț

Atribuţiile consiliului local
extrase din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală

ART. 36
(1) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, in condiţiile legii, in toate problemele deinteres local, cu excepţia celor care sunt date prin lege in competenta altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

Consilieri mandat 2016-2020

Buta Victor
Oltean Groze Teodor
Simionca Ioan
Simionca Marin Grigore

Cotoc Marian
Simionca Florin Ionel

Dumbrăvan Ioan
Ivan Mihai-Gheorghe

Andrecuț Ilie Iulian