Hotărâri adoptate în anul 2019

 • H.C.L. Șieuț nr. 1 din 31.01.2019

  privind organizarea rețelei școlare în comuna Șieuț pentru anul școlar 2019 - 2020

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 2 din 31.01.2019

  privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile publice, funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț și serviciile publice de interes local subordonate Consiliului local, începând cu 1 Ianuarie 2019

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 3 din 31.01.2019

  privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din jud. Bistrița-Năsăud, respectiv activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din jud. Bistrița-Năsăud.

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 4 din 31.01.2019

  privind aprobarea prețului de vânzare directă pentru cantitatea de 60 mc. masă lemnoasă pe picior, din fondul forestier proprietate publică a comunei Șieuț, administrat de Regia Autonomă - Ocolul silvic Valea Șieului R.A.

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 21 din 28.03.2019

  pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici din Hotărârea nr.69/29.10.2018, privind implementarea proiectului ”Amenajare centru civic în localitatea Șieuț”, pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin programul FEADR - Măsura de finanțare M 3/6B - ”Servicii de bază și reînnoirea satelor”, Domeniul de intervenție 6B - Servicii de bază și reînnoirea satelor - Componenta A - obiective care se încadrează în prevederile ar. 20, alin. (1), lit. b), c), d), e) și g) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - corespondență SM 7.2 ”Investiții în creearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” - din cadru GAL BÎRGĂU CĂLIMANI

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 22 din 28.03.2019

  privind aprobarea reactualizării Devizului general, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții ”Modernizarea Infrastructurii Rutiere Locale în comuna Șieuț, Jud. Bistrița-Năsăud” derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, urmare a aplicării OUG nr.114/2018

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 23 din 28.03.2019

  privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al comunei Șieuț, a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea Infrastructurii Rutiere Locale în comuna Șieuț, Județul Bistrița-Năsăud” derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 114/2018.

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 24 din 28.03.2019

  privind aprobarea Regulamentului aplicare a Ordonanței Guvernului României nr.21/2002 cu privire la normele de gospodărire comunală a localităților comunei Șieuț.

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 25 din 28.03.2019

  privind aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare și Funcționare al Compartimentului de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț.

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 26 din 28.03.2019

  pentru aprobarea ”Devizului privind lucrările de împăduriri în primăvara anului 2019”, în cadrul fondului forestier de proprietate a comunei Șieuț, întocmit de Ocolul Silvic ”Dealu Negru”

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 27 din 28.03.2019

  pentru aprobarea Procedurii specifice privind recrutarea, numirea și eliberarea din funcție a administratorului public al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ”Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, județul Bistrița-Năsăud

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 28 din 18.04.2019

  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2019.

  Descarcă document
  Descarcă Anexe
 • H.C.L. Șieuț nr. 29 din 18.04.2019

  privind aprobarea Strategiei și a Programului anual de achiziții publice a comunei Șieuț, pentru anul 2019

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 30 din 18.04.2019

  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice, din comuna Șieuț, în anul 2020

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 31 din 18.04.2019

  privind modificarea Art. 2 din HCL nr.87 din 20.12.2018, privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din UB 7.2 UA 22B ”Cofurii”, pădure comunală a satului Sebiș, conform a.p.v. nr. 87F P2

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 32 din 18.04.2019

  privind modificarea Art.2 din HCL nr.88 din 20.12.2018, privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din UB 7.2 UA 22B ”Cofurii”, pădure comunală a satului Sebiș, conform a.p.v. nr. 86F P2

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 33 din 18.04.2019

  privind modificarea Art.2 din HCL nr.89 din 20.12.2018, privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din UB 7.2 UA 2A ”Cofurii”, pădure comunală a satului Sebiș, conform a.p.v. nr. 52F P2

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 34 din 18.04.2019

  privind modificarea Art.2 din HCL nr.90 din 20.12.2018, privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din UB 7.2 UA 1A ”Cofurii”, pădure comunală a satului Sebiș, conform a.p.v. nr. 36F P2

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 35 din 18.04.2019

  privind acordarea mandatului special primarului comunei Șieuț, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ”Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, județul Bistrița-Năsăud, pentru acceptarea comunei Spermezeu, ca membru în asociație

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 36 din 30.05.2019

  privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Șieuț

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 37 din 30.05.2019

  privind trecerea din domeniul public al comunei Șieuț a suprafeței de 607 ha pășune împădurită a comunei Șieuț

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 38 din 30.05.2019

  privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli a României în perioada 2017-2023

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 39 din 30.05.2019

  privind neaprobarea retragerii UAT comuna Șieuț din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Izvoarele Șieului” și rezilierea Acordului de Cooperare între ADI ”Izvoarele Șieului” și UAT comuna Șieuț, prin Consiliul local al comunei Șieuț, pentru organizarea și exercitarea funcției audit intern

  Descarcă document