Consiliul local Sieuț - hotărâri adoptate în anul 2018

 • H.C.L. Șieuț nr. 1 din 25.01.2018

  Privind organizarea rețelei școlare în comuna Șieuț pentru anul școlar 2018 - 2019

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 2 din 25.01.2018

  Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local pe anul 2017, a deficitului bugetar pe anul 2018

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 3 din 25.01.2018

  Privind aprobarea prețului de vânzare directă către populație și instituții publice sau unități de interes local pentru anul 2018, în fază fasonat la cioată, din fondul forestier proprietate publică a comunei Șieuț, administrat de Regia Autonomă - Ocolul Silvic Valea Șieului R.A.

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 4 din 25.01.2018

  Privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile publice, funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitae al primarului comunei Șieuț și serviciile publice de interes local subordonate Consiliului local, începând cu 1 ianuarie 2018

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 5 din 25.01.2018

  Privind însușirea și punerea în executare a Sentinței civile nr. 558 din 09.06.2017 și a Încheierii din data de 12.05.2017, pronunțată în Dosarul nr.2139/112/2016, al Tribunalului Bistrița-Năsăud, menținute în întregime și rămasă definitivă, prin Decizia Civilă nr.90 din 11.01.2018, a Curții de apel Cluj

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 6 din 25.01.2018

  Privind modificare și actualizare a "Strategiei de dezvoltare locală a comunei Șieuț pe perioada 2014-2020", aprobată prin H.C.L. nr. 29 din 28.04.2016

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 7 din 15.02.2018

  privind alegerea președintelui de ședință al Consilului local al comunei Șieuț

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 8 din 15.02.2018

  H.C.L. nr. 8 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2018

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 9 din 15.02.2018

  privind aprobarea Strategiei și a Programului anual de achiziții publice a comunei Șieuț, pentru anul 2018.

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 10 din 15.02.2018

  privind aprobarea capacității de pășunat pe suprafețele eligibile de pășuni și pajiști, aflate în proprietatea sau folosința comunei Șieuț.

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 11 din 15.02.2018

  privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 6 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv "Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și a managementului Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din jud. Bistrița-Năsăud" nr. 1908/02.09.2016

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 12 din 15.02.2018

  privind aprobarea proiectului pentru obiectivul de investiții "Amplasarea Monumentului Eroilor din cele Două Războaie Mondiale - localitatea Șieuț"

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 13 din 23.02.2018

  privind numirea persoanelor responsabile cu ținerea Registrului de evidență a datoriei publice și a Registrului de evidență a garanțiilor locale la nivelul UAT comuna Șieuț

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 14 din 23.02.2018

  privind aprobarea Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și extindere Dispensar medical uman în localitatea Șieuț, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud"

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 15 din 22.03.2018

  Privind aprobarea încheierii Contractului de prestări servicii silvice, pentru fondul forestier proprietate a comunei Șieuț, între comuna Șieuț prin Consiliul local și Ocolul Silvic ”Dealul Negru”

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 16 din 22.03.2018

  privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2017

  Descarcă document

  Anexa 1 la H.C.L. nr.16 din 22.03.2018 privind aprobarea Contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2017

  Descarcă anexa
 • H.C.L. Șieuț nr. 17 din 22.03.2018

  privind aprobarea alocării prin transfer din bugetul local pe anul 2018, a unor sume pentru completarea fondurilor proprii cultelor religioase recunoscute conform legii, care își desfășoara activitatea pe raza comunei Șieuț.

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 18 din 22.03.2018

  privind numirea reprezentantului comunei Șieuț în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. AQUABIS S.A. Bistrița-Năsăud.

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 19 din 22.03.2018

  privind aprobarea Regulamentului aplicare a Ordonanței Guvernului României nr.21/2002 cu privire la normele de gospodărire comunală a localităților comunei Șieuț.

  Descarcă document

  Anexa 1 la H.C.L. nr.19 din 22.03.2018

  Descarcă anexa
 • H.C.L. Șieuț nr. 20 din 22.03.2018

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2018.

  Descarcă document

  Anexe


  Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 20 (Bugetul general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021)

  Descarcă anexa

  Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 20 din 22.03.2018

  Descarcă anexa

  Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 20 din 22.03.2018

  Descarcă anexa

  Anexa nr. 3A la H.C.L. nr. 20 din 22.03.2018

  Descarcă anexa
 • H.C.L. Șieuț nr. 21 din 22.03.2018

  privind avizarea modificărilor/remedierilor aduse documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de colectare din jud. Bistrița-Năsăud, conform Deciziei C.N.S.C. nr. 437/C2/113 din 20.02.2018

  Descarcă document